Dedičnosť farby očí

Slovníček pojmov

Slovníček pojmov: Alela

Alela alebo alelomorfa je dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu. Môže byť dominantná, recesívna, kodominantná a neúplne dominantná.
Ak je dominantná, prejaví sa vo fenotype, aj keď bude mať jedinec len jednu jej kópiu (tá druhá by bola recesívna).
Recesívna alela sa prejaví len ak je prítomná v dvoch kópiách, teda len keď chýba dominantná.
Kodominanciu môžeme pozorovať pri dedení krvných skupín, obidve alely sa prejavia vo fenotype (krvná skupina AB, jeden rodič poskytol alelu A, druhý B).
Pri neúplnej dominancií sa taktiež prejavia obe alely, rozdiel je najlepšie vidieť na príklade: Ak krížime červený a biely kvet, farba kvetu ich potomkov bude ružová.
Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Alela

Slovníček pojmov: Chromozóm

Chromozóm - (z gr. chroma - farba, soma - telo) je špecifická štruktúra v jadre eukaryotických buniek, skladá sa z DNA a histónov. Histónové bielkoviny tvoria akúsi kostru, na ktorú sa namotáva molekula DNA, teda nesie genetickú informáciu. Tento fakt po prvýkrát dokázal Thomas Morgan v roku 1910.
Súbor všetkých chromozómov v jadre sa nazýva karyotyp. Ľudský karyotyp tvorí 46 chromozómov, čiže 23 párov. Z týchto 23 párov je 22 autosomálnych a jeden pár určuje pohlavie, sú to tzv. gonozómy. Ženské pohlavie u ľudí určujú chromozómy XX a mužské XY.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom

Slovníček pojmov: Generácia

Generácia je súhrnné označenie pre ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období (spravidla 30 rokov) či roku a/alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušného časového úseku ako takého.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Generácia

Slovníček pojmov: Genotyp a fenotyp

Genotyp je súbor všetkých dedičných faktorov určitého organizmu; jedinec charakterizovaný dedičnými vlastnosťami.
Fenotyp je súhrn všetkých (dedičných) vonkajších znakov a vlastností organizmu, jedinca; realizácia genotypu.
Rozdiel medzi genotypom a fenotypom: fenotyp zahŕňa len vlastnosti, ktoré sa prejavili navonok, genotyp zahŕňa všetky gény a alely, ktoré dotyčný jedinec zdedil. Teda napríklad ak farba kvetu môže byť červená alebo biela, kedy biela (a) je recesívna a červená (A) dominantná, jeho genotypy môžu byť: AA, aa, Aa. Fenotypy sú však len dva, biela alebo červená.
Zdroje: http://sk.wikipedia.org/wiki/Genotyp http://sk.wikipedia.org/wiki/Fenotyp

Slovníček pojmov: DNA

Deoxyribonukleová kyselina alebo dezoxyribonukleová kyselina alebo kyselina de(z)oxyribonukleová, skr. DNK alebo DNA (angl.deoxyribonucleic acid) patrí spolu s kyselinou ribonoukleovou (RNA) medzi nukleové (jadrové) kyseliny. Nukleové preto, lebo sa nachádza predovšetkým v bunkovom jadre. DNA je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast a regeneráciu bunky. V chromozómoch je DNA uložená ako špirála - dvojzávitnica.
Zdroje:http://sk.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonukleová_kyselina

Slovníček pojmov: SNP

SNP (z angl. single nucleotide polymorphism) číta sa ako snip. Sú to odchýlky individuálnych nukleotidov v sekvencií DNA. Mutácia takýchto miest prebieha veľmi pomaly, z toho dôvodu sú využívané na mapovanie histórie človeka a vytváranie jeho genetického stromu. Ich označenie pozostáva z písmena a čísla. Písmeno označuje laboratórium alebo výskumný tím, ktorý ho objavil a číslo označuje poradie objavu v rámci príslušného tímu.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednonukleotidový_polymorfismus

Slovníček pojmov: Chromatín

Chromatín je komplex DNA a niektorých proteínov. Dohromady tieto látky tvoria chromozómy. Medzi jeho hlavné funkcie patrí zmenšovať DNA, aby sa vmestila do jadra bunky a zvyšovať kompaktnosť DNA, aby mohla prebehnúť mitóza a meióza.
Heterochromatín je vysoko špiralizovaný, málo sa transkribuje, pretože tesne k sebe pritisnuté štruktúry neumožňujú nasadnutie transkripčného aparátu.
Euchromatín je málo špiralizovaný a veľa sa transkribuje.
Je možné kondenzovať euchromatína na heterochromatín a opačne. Tieto zmeny sú dôležitými regulátormi pre génovú expresiu, najmä preto, že heterochromatín sa takmer vôbec netranskribuje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromatin

Slovníček pojmov: Transkripcia

Transkripcia je proces, pri ktorom sa genetická informácia obsiahnutá v DNA prepisuje do poradia nukleotidov v RNA. Prebieha podľa rovnakých princípov ako replikácia, teda párovaním komplementárnych báz. Vždy sa prepisuje iba jedno vlákno DNA. Transkripcia je prvým krokom proteosyntézy.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Transkripcia_(genetika)

Slovníček pojmov: Atrofia

Atrofia je chradnutie, zmenšenie, zakrpatenie telesných orgánov, tkaniva, bunky a pod. poškodenie štruktúry orgánu v zmysle jeho zmenšenia.
Zdroj:http://www.cudzieslova.sk/hladanie/atrofia

Slovníček pojmov: Neurotransmiter

Neurotransmiter je chemická látka uvoľňovaná z nervového zakončenia na synapsii. Slúži na prenos impulzu cez synaptickú štrbinu a umožňuje tak ďalšie šírenie podráždenia (v nervovom systéme) alebo vyvolanie určitej reakcie (sťah svalu, vyprázdnenie žľazy).
Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Neurotransmiter

Slovníček pojmov: Autonómne nervy

Autonómne nervy sú osobitnou skupinou periférnych nervov, ktorých funkcie sa - až na vzácne výnimky - nedajú ovládať vedomou vôľou. Ich úlohou je regulácia vnútorného prostredia organizmu a majú úzke prepojenie s endokrinným systémom.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Autonómne_nervy

Slovníček pojmov: Kolagén

Kolagén je skleroproteín, extracelulárna, vo vode nerozpustná bielkovina, ktorá je základnou stavebnou hmotou podporných tkanív. Tvorí 25 – 30 % všetkých proteínov v tele cicavcov a je zložkou medzibunkovej hmoty v podobe kolagénových vláken. V súčasnosti poznáme najmenej 27 rozdielnych typov kolagénov.
Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolagén

Slovníček pojmov: Mutácia

Mutácia je zmena genotypu jedinca. Môže prebehnúť spontánne, tj. bez vonkajšej príčiny, alebo pod vplyvom pôsobenia prostredia (indukovaná mutácia). Pokiaľ sa táto zmena nevráti do pôvodného stavu (procesom reverzie alebo reparácie mutácií), prenáša sa na všetky bunky (resp. bunkové organely, pokiaľ zmena nastala v mimojadrovej DNA), ktoré vzniknú delením pôvodnej zmutovanej bunky.
Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Mutácia

Slovníček pojmov: Mendelove zákony

1. Pravidlo uniformity hybridov – všetci príslušníci prvej dcérskej generácie sú fenotypovo aj genotypovo zhodní.
2. Pravidlo štiepenia znakov – keď sa krížia medzi sebou príslušníci prvej dcérskej generácie, zjavujú sa u ich potomkoch dominantné a recesívne znaky oboch rodičov.
3. Pravidlo o nezávislej kombinácii génov – vlohy jedného páru sa voľne kombinujú a dedia nezávisle od vlôh iných párov.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Príklad: Ak krížime bielokvetý hrach s červenokvetým, pričom červená farba je dominantná (A) a biela recesívna (a).
1. Pravidlo - potomkovia budú mať zhodný genotyp aj fenotyp (všetci budú červený s genotypom Aa, teda s vlohou pre bielu farbu).
Ak skrížime potomkov bielokvetého a červenokvetého hrachu, Aa x Aa.
2. Pravidlo - 25% potomkov bude bielokvetých a 75% červenokvetých, pričom genotyp bude 25% aa, 25% AA, 50% Aa.
Ak si pri krížení všímame dve znaky, napr. farbu kvetu a tvar plodu, tieto dva znaky sa dedia nezávisle od seba.
3. Pravidlo - potomkovia môžu mať biely kvet a guľatý plod, ale aj červený kvet a guľatý plod, či biely kvet a zvráskavený plod, jednoducho povedané, môžu vzniknúť všetky možné kombinácie.

1 2 3

Vyber kategóriu

Štruktúra dúhovkyDedičnosť farby očíDúhovkaKlasifikácia farby očí

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213393

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting